Environmentální politika

Éltex hrál důležitou roli na maďarském trhu s odpady již od svého založení a od té doby rozšířil svou působnost do mnoha dalších evropských zemí. Mezi naše hlavní činnosti patří zpracování nebezpečných a jiných odpadů, transport, třídění odpadů a nalézání trhů s recyklovatelnými materiály.

Vedení společnosti si brzy uvědomilo, že podnik by neměl být zaměřen pouze na likvidaci odpadu, ale brát také v potaz dlouhodobou potřebu chránit naše životní prostředí. Naší strategií vždy bylo vybudovat úspěšnou firmu, která nabízí lepší řešení jak našim zákazníkům tak i životnímu prostředí.

Naší prací přesahujeme základní zákonné požadavky pro nakládání s odpady, a vítáme pravidelné kontroly z obou vládních agentur, tak i od našich partnerů, abychom mohli ukázat, jak realizujeme naší environmentální politiku a povzbudili ostatní, aby šli dále než jsou minimální zákonné požadavky tím, že jednají preventivně, a aby se zavázali k neustálému zlepšování.

Naším cílem je nakládat s odpady z výrobních procesů našich partnerů takovým způsobem, aby byl zanechán co nejmenší dopad na naše životní prostředí. Z praktického hlediska to znamená, že usilujeme o nulové ukládání odpadů na skládky. Pokud se nám nepodaří najít odbyt pro recyklovatelný materiál, pak spíše než abychom materiál pohřbili pod zemí se budeme snažit o jeho využití jako alternativního zdroje energie.

V souladu s politikou EU v oblasti odpadového hospodářství spolupracujeme s našimi partnery na::

  • v první řadě snížení množství vytvářeného odpadu
  • vyhledávání výhodných a inovativních způsobů recyklace a opětovného využití přebytečných materiálů
  • vyhnutí se skládkám, a tudíž nevyužívání materiálů, které nemohou být recyklovány jinými způsoby

Používáme nejlepší dostupné a nejekonomičtější technologie, abychom aplikovali ty správné nástroje a prostředky pro každou práci.

Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás nesmírně důležitá. Naším cílem je udržovat vystavování rizikům na pracovišti a na životním prostředí v absolutním minimu, a proto vždy bereme vážně všechna zdravotní a bezpečnostní pravidla.

Jako společnost odpovědná za zpracování odpadů našich partnerů, se snažíme rozvíjet povědomí o životním prostředí u našich zaměstnanců, jakož i zaměstnanců našich partnerů. V tomto případě chceme mít pozitivní vliv nejen jako názorný příklad, ale také skrze naše vzdělávací a komunikační programy.

Zavazujeme se:

  • Publikovat své výroční hlášení o životním prostředí na našich webových stránkách každý rok.
  • Nabídnout otevřené pozvání jak jednotlivcům, tak i zástupcům agentur, aby se dozvěděli více o našich aktivitách, našem systému nakládání s odpadem a naší environmentální politice.